Binnen 1 minuut geleverd

Officiële verkoper

Laagste servicekosten

Instructies voor Annulering & Annuleringsformulier

Consumenten, d.w.z. elke persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten het handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroep van die persoon vallen, heeft het recht om een ​​overeenkomst te annuleren onder de volgende voorwaarden:

A. Instructies voor annulering

Recht om te annuleren

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (CodesDirect BV, Kraanspoor 50, 1033 SE Amsterdam, Nederland, E-Mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per post, fax of e-mail verzonden). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van opzegging

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan ​​als u een ander type levering kiest dan de goedkoopste manier van standaardlevering die door ons wordt aangeboden). We zullen de terugbetaling uitvoeren, zonder onnodige vertraging, en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; U betaalt in ieder geval geen kosten als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Verstrijken van het recht om te annuleren

Het herroepingsrecht vervalt indien wij zijn begonnen met de uitvoering van het contract nadat u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven dat wij voor het einde van de opzegtermijn met de uitvoering van het contract beginnen en u ons heeft erkend dat door uw toestemming uw het recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt zodra de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

B. Annuleringsformulier

Als u dit contract wilt opzeggen, dient u dit formulier in te vullen en op te sturen.

Aan:
CodesDirect BV
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam
Nederland
E-mail: [email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen:
Besteld op (*) / ontvangen op (*):
Naam consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld):
Datum:
---

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.